Chrystus Pisma Świętego

Konieczność poznania Jezusa Chrystusa: “Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. (1List do Tym 2:3-4 BT),

Ludzkie pochodzenie Jezusa Chrystusa
Syna Bożego łączy z rodziną ludzką związek pokrewieństwa i Chrystus tego pokrewieństwa się nie wstydzi. On jako wybrany przez Boga Ojca człowiek został przez dziewicze zrodzenie posłany na świat i namaszczony Duchem Bożym, aby zwiastować ludziom Ewangelię i objawić światu miłość Boga Ojca do ludzi. Tak, jak rodzina ludzka powiązana jest ze sobą wspólnotą ciała i krwi, tak też Syn Boży Chrystus bez żadnej różnicy powiązyny jest z rodziną ludzką wspólnotą ciała i krwi:

Ponieważ zaś dzieci powiązane są nawzajem wspólnotą krwi i ciała, dlatego On, bez żadnej różnicy, również wszedł w ową wspólnotę, aby następnie przez śmierć pokonać diabła, który także posiadał władzę nad śmiercią, (List do Hebrajczyków 2:14, Biblia Warszawsko-Praska)

Nie ma w mesjańskich obietnicach Pisma Świętego żadnej wzmianki, że przyszły Mesjasz będzie osobowością o podwójnej naturze Boga i człowieka.

Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom – jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. (Gal. 3:15-16 ,BT).

Przepowiednia, mesjańska mówi, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Izraela, i będzie tak samo prorokiem jak Mojżesz był prorokiem:

Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. (Ks. Pwt. 18:18 B. Warszawska).

Pchodzenie i rodowód przyszłego Mesjasza został przez proroków od niepamiętnych czasów przepowiadziany i ten rodowód Jezusa Chrystusa spisał ewangelista Mateusz. (Ew. Mateusza 1: 1-17) Nie akceptują zatem chrześcijanie rodowodu Jezusa-Logosa, zrodzonego rzekomo przed stworzeniem świata, lecz wierzą Pismu Świętemu, które mówi, że Jezus jest człowiekiem pochodzącącym z rodu Dawida:

Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. (Dziejów Ap. 13:22-23)

Pismo mówi, że zarówno ten , który zbawia człowieka, jak również ci, którzy zbawienia dostępują, pochodzą od jednego Boga Stwórcy. Chrystus Pan pochodzi z ludzkiego rodu i został powołany do bytu, tak samo jak każdy człowiek jest przez Boga powołany do bytu, dlatego Jezus nie wstydzi się być bratem rodziny ludzkiej:

W ten sposób wszyscy pochodzą od jednego [Ojca]: zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy uświęcenia dostępują. Dlatego Jezus nie wstydzi się nazywać ludzi swymi braćmi, mówiąc: Ogłoszę [o Boże] Twoje imię moim braciom będę Cię wychwalał wobec całego zgromadzenia. (List do Hebrajczyków 2:10-12, Biblia Warszawsko-Praska)

Człowiek Jezus zbawicielem świata
“… Jeżeli bowiem wskutek przestępstwa jednego człowieka wielu ludzi umarło, to łaskawość Boga i dar udzielony dzięki tej łaskawości przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, tym obficiej spłynęły na wielu ludzi. (List do Rzymian 5:15, Biblia Poznańska).

Porównanie Chrystusa z Adamem nie jest porównaniem człowieka z Bogiem, lecz jest to porównanie człowieka z człowiekiem, co dowodzi, że Chrystus Syn Boży jest tak samo człowiekiem jak pierwszy Adam:

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. (1 list do Koryntian 15:22, Biblia Warszawska).

Świat nie został zbawiony przez “Boga z Boga prawdziwego“, jak wykręca to konstantynopolitańskie wyznanie wiary, lecz świat został zbawiony przez człowieka, pochodzącego z rodu Dawida, którego Bóg Najwyższy powołał do bytu w przewidzianym przez siebie czasie zgodnie z obietnicą:

Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. (Dzieje Apostolskie 13:23 Biblia Tysiąclecia) Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii, (2 Tym. 2:8).

Apostół Jan podał ludowi Bożemu nieomylną regułę, jak rozpoznać ewangelię Antychrysta: Jezus Chrystus przyszedł w ciele, to znaczy że Chrystus jest człowiekiem, z ciała, i z krwi, tak jak wszyscy ludzie. Chrystus Pan przez przelanie swojej krwi za braci ludzi uwolnił swych barci z przekleństwa śmierci:

Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.   (List do Hebrajczyków 2:14-15, Biblia Tysiąclecia)

Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. (1 List Jana 4:2, Biblia Tysiąclecia).

Świat nie został zbawiony przez “unię osobową“, jak ogłosił sobór w Chalcedonie (451). Pismo Święte nie zna takiego pojęcia „Unia hipostatyczna”, ten termin filozofów jest antychrystusowym bluźnierstwem fałszującym Ewangelię Bożą.

Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, (1 list do Koryntian 15:21-22, Biblia Tysiąclecia)

Usprawiedliwienie osiągnięte przez człowieka
Syn Człowieczy, jako nowy Adam poprzez swoje posłuszeństwo woli Bożej uzasadnił rację bytu rodzaju ludzkiego, usprawiedliwiając go z grzechu:

Jak to też Izajasz przepowiedział: Gdyby Pan Zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. (List do Rzymian 9:29, Biblia Tysiąclecia).

Potomstwem, które Pan Zastępów zrodził rodzinie ludzkiej jest Jezus, który uratował dobre imię rodu ludzkiego i uchronił go przed zagładą, jakiej uległy Sodoma i Gomora. Lecz w nowym Adamie, będącym potomkiem Abrahama, ród ludzki otrzymał nowe duchowe odrodzenie, ratujące go przed wymarciem i zagładą:

Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On to w swym wielkim miłosierdziu przez zmartwychwskrzeszenie Jezusa Chrystusa odrodził nas i obdarzył nadzieją nowego życia. (1 List Piotra 1:3, Biblia Warszawsko-Praska)

Analogia pomiędzy nieposłuszeństwem Adama, które doprowadziło do śmierci, a posłuszeństwem Chrystusa, które doprowadziło do życia i zmartwychwstania dowodzi, że usprawidliwienie rodzaju ludzkiego zostało osiągnięte przez posłuszeństwo człowieka, poddanego wszystkim ludzkim doświadczeniom (Hbr. 4:15)

Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi; tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi. (List do Rzymian 5:19, Biblia Gdańska).

Jezus Człowiek sprawcą pojednania z Bogiem
Wiara w Chrystusa, że on obarczony został naszymi grzechami i poniósł śmierć za nasze grzechy jest warunkiem dostąpienia pokoju z Bogiem. Jezus Chrystus usunął barierę grzechu, dzielącą ludzi od świętego i sprawiedliwego Boga:

Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Jahwe zwalił na Niego winy nas wszystkich. (Księga Izajasza 53:5-7, Biblia Tysiąclecia wydanie rugie 1972).

Bóg jest nieśmiertelny i nie umiera, dlatego nie przez śmierć “Boga z Boga prawdziwego“, ani przez Maryję świat zostanie pojednany z Bogiem, lecz tylko i wyłącznie przez przez śmierć Syna Bożego, i przez pośrednictwo Jezusa ludzkość może być pojednana Bogiem:

Bo jeźliże będąc nieprzyjaciołmi, pojednaniśmy z Bogiem przez śmierć Syna jego; daleko więcej będąc pojednani, zachowani będziemy przez żywot jego. (List do Rzymian 5:10, Biblia Gdańska)

Bóg Ojciec tak umiłował świat, że pojednał nas z sobą przez człowieka, którego wzbudził do bytu z nasienia Abrahama. Wiekuisty i miłosierny Bóg polecił głosić Ewangelię łaski, że każdy kto wierzy w Chrystusa dostąpi pojednania z Bogiem:

A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. (2 Kor. 5:18-20 Biblia Warszawska)

Jezus człowiek sędzią żywych i umarłych
Świata nie będzie sądził „Bóg-Logos”, lecz sądził go będzie sługa Boży Jezus Chrystus:

Żeby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd. (Ew. Mateusza 12:17-18, Biblia Warszawska).

Chrystus Pan polecił swoim apostołom, aby tę prawdę, że Bóg Ojciec jego ustanowił sędzią żywych i umarłych głosili światu:

Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. (Dzieje Apost. 10:42, Biblia Warszawska)

Prawda o sądzeniu żywych i umarłych w dniu ostatecznym (Ew. Jana 6:40), została przez przez Kościół rzymskokatolicki przeinaczona. Kanonizowanie zmarłych i ogłaszanie ich za świętych i sprawiedliwych przed dniem sądu ostatecznego jest herezją i fałszerstwem Ewangelii Bożej. Sąd nad zmarłymi Bóg Ojciec powierzył wyłącznie kompetencji Syna Człowieczego:

Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych. (Dzieje Apostolskie 17: 30-31 Biblia Tysiąclecia).

Bóg Ojciec nie przekazał władzy sądzenia świata, Bogu, lecz swojemu umiłowanemu Synowi, którego ustanowił królem przyszłego świata:

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: (2 List do Tymoteusza 4:1, Biblia Tysiąclecia. [Okaże się to] w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii. (List do Rzymian 2:16, Biblia Tysiąclecia)

Syn Boży podlegał pokusom
Jeżeli Nazareński Jezus jest rzekomo drugą osobą Trójcy „Bogiem-Synem” to nie mógł być kuszony do złego, ponieważ Boga nie można kusić:

Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. (List Jakuba 1:13).

Syn Boży Chrystus bez żadnej różnicy był poddany słabościom ludzkim i był kuszony do złego, lecz Jezus odniósł na grzechem zwycięstwo:

Ponieważ zaś dzieci powiązane są nawzajem wspólnotą krwi i ciała, dlatego On, bez żadnej różnicy, również wszedł w ową wspólnotę, aby następnie przez śmierć pokonać diabła, który także posiadał władzę nad śmiercią, (…) W czym bowiem sam cierpiał znosząc różne doświadczenia, w tym może również przyjść z pomocą tym, którzy są poddawani próbom (List do Hbr. 2:14. 18, Biblia Warszawsko Praska).

Jeżeli katolicki Bóg-Logos musiał walczyć z pokusami, a wiemy, że musiał, to jaka połowa tego rzekomo podwójnego jestestwa “Wcielonego Boga“, była kszona, a jaka połowa przyglądała się tylko z boku? Według świadecta Pisam Świętego Jezus Chrystus był kuszony, co dowodzi że nie był Bogiem, natomiast trynitarny dogmat, że Chrystus jest „Bogiem w ciele” jest kłamstwem wywracającym Pismo Święte:

Jezus człowiek pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi
Chrystus Pan jest pośrednikiem Nowego Testamentu na mocy przelanej krwi, która mocniej przemawia niż krew Abla:

Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, (…) i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. (List do Hebrajczyków 12:22.24, Biblia Tysiąclecia).

Jeżeli katolicki Chrystus, czyli druga osobą Trójcy „Bóg-Syn” byłby pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, to wtedy pośredniczyłby on pomiędzy samym sobą. Lecz Jezsus Chrystus nie pośredniczy pomiędzy Bogiem a Bogiem, lecz pośredniczy pomiędzy ludźmi a Bogiem. Jezus Chrystus bądący rzekomo prawdziwym Bogiem nie mógłby być pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, ani też przelać swojej krwi na odkupienie świata. Chrystus Pan godność pośrednika NT otrzymał na skutek przelania własnej krwi, co jest dowodem, że jest on człowiekiem:

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. (1Tym. 2:5).

Wykupieni przez śmierć Syna Bożego
Zapłatą za grzech jest śmierć, dlatego Syn Boży, aby wybawić człowieka przed wieczną śmiercią, wziął na siebie grzechy ludzkie i poniósł za grzechy świata należną zapłatę, czyli śmierć. (Rzym 6:23) Jeżeli Chrystus był zabity i uległ śmierci, to nie był Bogiem, ponieważ Bóg nie ulega śmierci. (1 List do Tymoteusza 6:15-16, BT).“Bóg z Boga prawdziwego“ nie może ulegać śmierci, a ponieważ uległ, więc nie jest Bogiem. Gdzie podziała się ta rzekoma osoba „Boga-Logosa”, gdy Jezus Chrystus umierał? Przelana krew i śmierć Jezusa jest pieczęcią człowieczeństwa Syna Bogego, której trynitryzm nie zdoła sfafszować

I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. (Apokalipsa (Objawienie) 5:, Biblia Warszawska)

Zmartwychwstanie osiągnięte przez człowieka
Syn Boży został przez Boga Ojca z martwych wskrzeszony, dlatego że osiągnął doskonałość i był bez grzechu. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, więc nie mógł Jezus pozostać w grobie, ponieważ był bez grzechu:

Który grzechu nie uczynił, ani znaleziona jest zdrada w ustach jego. (1 List Piotra 2:22)

Pismo Święte mowi, że Syn Boży Jezus jest „Pierworodnym z umarłych”, to znaczy, że Pan Jezus jest pierwszym człowiekiem, który wstał z martwych.

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. (Dzieje Apost. 5:30, Biblia Tysiąclecia). Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją. (1 list do Koryntian 6:14, Biblia Warszawska). “ i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi.“ (Ks. Apokalipsy 1:5 BW).

Syn Boży przez osiągnięcie bezgrzeszności utorował rodzajowi ludzkiemu drogę do zmartwychwstania:

Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. (1Kor 15:21 Biblia Tysiąclecia).

Wywyższenie Syna Człowieczego
Prorok Daniel w proroczej wizji widział, jak przed tron Wiekuistego Boga przyprowadzono Syna Człowieczego:

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. (Ks. Daniela 7:13, Biblia Tysiąclecia).

To nie „Boga-Logosa”, przyprowadzono przed tron Przedwiecznego, lecz człowieka Jezusa Chrystusa, któremu Bóg przekazał władzę i panowanie nad światem, aby mu wszystkie narody i ludy służyły:

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. (Księga Daniela 7:14 Biblia Tysiąclecia)

Prawdziwemu Bogu nie można przekazywać panowania nad światem, ponieważ prawdziwy Bóg: był, jest i zawsze będzie panującym, natomiast Wiekuisty Bóg wywyższył Syna Człowieczego, i wszystkich wrogów sprawiedliwości podda pod jego stopy. Prawdziwy Bóg nie może siedzieć po prawicy innego Boga, jeżeli jest rzeczywiście Bogiem to musi posiadać własny tron i nie siedzieć po prawicy potężniejszego od siebie:

A sam Dawid mówi w księgach Psalmów: Rzekł Pan [Jahwe] Panu memu: Siądź po prawicy mojej Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich. (Ew. Łukasza 20:42-43).

Że Chrystus Pan jest po prawicy Bożej, to widział także diakon Szczepan:

I rzekł: Oto widzę niebiosa otworzone i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. (Dzieje Apost. 7:56, Biblia Gdańska).

Powrót Syna Człowieczego
Syn Człowieczy został przez Boga Ojca na prawicę Bożą wywyższony i Syn Człowieczy powróci także na ziemię we chwale swojego Boga Ojca:

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.  (Ew. Mateusza 16:27, Biblia Tysiąclecia).

Nie powróci na ziemię “Bóg-Logos”, lecz powróci protegowany przez Boga Ojca Syn Człowieczy, któremu Bóg Ojciec przekazał całą władzę nad światem:

Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem człowieczym. (Ew. Łukasza 21:36, Biblia Gdańska)

Bóg Jezusa Chrystusa
Chrystus Pan nie uznawał siebie za prawdziwego Boga, lecz przez Boga posłanym Mesjaszem:

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (Ew. Jana 17:3, BT),

Chrystus Pan identyfikuje się z rodziną ludzką: “ale idź do braci moich, a powiedz im“. Z martwych wstały Zbawiciel posyła Marię Magdalenę do swoich uczniów, których nazywa swoimi braćmi, aby im przekazała, że on został przez swojego Boga Ojca z martwych wskrzeszony:

Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego. (Ew. Jana 20:17, Biblia Gdańska).

Bóg z Boga prawdziwego“ nie może mieć wobec siebie Boga, ponieważ Syn Boży ma wobec siebie Boga, przeto sam nie jest Bogiem, ponieważ nie może być dwóch prawdziwych bogów:

Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wynijdzie; i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalemu, które zstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. (Ks. Apokalipsy 3:12, Biblia Gdańska)

Człowiek Panem przyszłego świata
Słowo „Pan” greckie kurios oznacza właściciela, który posiada pełne prawo juryzdykcji nad swoją własnością (Ew. Mat. 20:10-15). Apostoł Piotr oświadczył przed wielką rzeszą ludzi zebranych w dniu Święta Tygodni, że Bóg Ojciec uczynił Jezusa Panem i Mesjaszem:

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (Dzieje Apost. 2:36, Biblia Tysiąclecia).

Wszechmogący Bóg nie uczynił panem „Boga-Logosa” , lecz uczynił Panem swojego Pierworodnego Syna, ustanawiając go Panem nad całym dziełem stworzenia. Relacja pomiędzy Bogiem Ojcem a Synem Człowieczym jest w Piśmie Świętym bardzo wyraźnie określona, lecz wiele studentów Pisma, będących pod wpływem trynitarnego dogmatu nie jest w stanie tej relacji pomiędzy Ojcem a Synem zrozumieć, ponieważ zostało to zaciemnione przez filozofię Trójcy. Ojciec jest dawcą życia, natomiast Syn jest odbiorcą życia, Ojciec jest nieśmiertelny, natomiast Syn jest śmiertelny, Ojciec jest Wszechwładnym Bogiem, natomiast Syn został przez Boga wywyższony na prawicę Bożą. Zatem żaden student Biblii nie powinien dać się zbić z tego biblijnego tropu zrozumienia, przez trynitarną sofistykę o równości trzech bogówTrójcy:

Wszystko poddałeś pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie poddanego Jemu. …“ (List do Hebrajczyków 2:8, Biblia Tysiąclecia)

Nie jest Chrystus Panem przez własne bóstwo, lecz jest Panem, ponieważ Bóg Ojcec miłuje swojego Syna, który był posłuszny Ojcu aż do śmierci:

“aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca. (List do Filipian 2:10-11, Biblia Tysiąclecia).

Liczne doksologie Nowego Testamentu ukazują, że apostolski Zbór wierzył, że Bóg Ojciec jest Bogiem Jezusa Chrystusa, którego Ojciec uczynił Panem i dziedzicem świata:

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. (List do Efezjan 1:3, Biblia). A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, (Ew. Łukasza 22:29, Biblia Tysiąclecia)

Zbór apostolski wierzył, że Jezus Chrystus jest Panem, przyszłego świata postanowionym z woli Boga Ojca:

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! (List do Efezjan 1:2, Biblia Tysiąclecia). Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! (1 List do Tymoteusza 1:2, Biblia Tysiąclecia.

Poselstwo Pana Jezusa do kościołów
Jezus Chrystus posłał swojego anioła do kościołów świata, aby wydał świadectwo, że Jezus jest odroślą i potomkiem Dawida:

Ja, Jezus, posłałem mego anioła, aby wydał świadectwo o tym, co powinny wiedzieć Kościoły. Ja jestem Odroślą i Potomkiem Dawida. Gwiazdą Jutrzenką. (Księga Apokalipsy 22:16, Biblia Warszawsko-Praska).

To poselstwo Jezusa Chrystusa: “co powinne wiedzieć kościoły“ obala trynitarny dogmat, że Chrystus jest rzekomo, “Bogiem z Boga prawdziwego, zrodzonego przed wszystkimi wiekami“. Chrystus Pan objawał światu swoją ludzką tożsamość, a kto tego poselstwa nie respektuje i przypisuje Jezusowi Chrystusowi fałszywą tożsamość, ten zapiera się Pana Jezusa. Nie ma innego Boga, jak tylko ten, który jest Bogiem Pana Jezusa i poznanie tej prawdy jest wielkim błogosławieństem:

Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego! (2 List Piotra 1:2, Biblia Tysiąclecia).

,

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.